t
  • Kontakt: +48 22 812 75 01

  • Godziny Otwarcia: PN-PT: 8:00-16:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI KLIENTA

ZAKRES I CEL

Celem niniejszej polityki jest przekazanie naszym obecnym, byłym i potencjalnym klientom (określanym dalej łącznie jako „klienci” lub „Państwo”) ogólnych informacji na poniższe tematy:

  • Okoliczności, w których gromadzimy i przetwarzamy Państwa Dane Osobowe;
  • Rodzaj gromadzonych przez nas Danych Osobowych;
  • Powody gromadzenia Państwa Danych Osobowych;
  • Jak postępujemy z Państwa Danymi Osobowymi;
  • Nasze dane kontaktowe potrzebne do tego, aby umożliwić Państwu uzyskiwanie informacji dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz realizację przysługujących Państwu praw w tym zakresie.

Niniejsza polityka jest regularnie aktualizowana, tak aby odzwierciedlała środki podejmowane przez nas w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.

Administrator

Autogala Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Toruńska 90, 03-226 Warszawa jest właścicielem strony internetowej www.autokometa.pl oraz Administratorem w związku z Przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych w ramach świadczenia usług sprzedaży. Możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu marketingu własnych produktów lub usług tylko pod warunkiem odrębnego poinformowania Państwa o tym fakcie przy zbieraniu Danych Osobowych, lub odebrania adresowanej do Nas zgody.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych stanowi ważną część procesu dostarczania przez nas Państwu produktów i usług. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają, przekazując nam swoje Dane osobowe, a Państwa prywatność uważamy za ważny element oferowanych przez nas usług. W celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości usług dla klientów, stosujemy się do poniższych ogólnych zasad.

SWOBODA WYBORU

Państwa dane osobowe należą do Państwa. Dążymy do tego, by nie przyjmować żadnych założeń dotyczących Państwa preferencji w zakresie prywatności i staramy się kształtować nasze usługi w taki sposób, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą nam udostępnić swoje dane osobowe.

RÓWNOWAGA INTERESÓW

W przypadku, gdy Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest konieczne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a interes ten przewyższa potrzebę ochrony Państwa prywatności, możemy przetworzyć niektóre Dane Osobowe bez uzyskania Państwa zgody, jeśli zezwala na to prawo. W pewnych innych sytuacjach również możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe bez Państwa zgody, jeśli wymagają tego mające zastosowanie przepisy prawa. Więcej informacji na ten temat zamieszczono poniżej w punkcie „Zgoda”.

PROPORCJONALNOŚĆ

Dążymy do przetwarzania tylko takich Danych Osobowych klientów, które są adekwatne, istotne i niezbędne w stosunku do celu, w którym zostały zgromadzone. Staramy się anonimizować Państwa dane osobowe, gdy określona funkcja lub usługa może zostać zrealizowana w oparciu o dane zanonimizowane. W przypadku, gdy łączymy dane zanonimizowane lub nieosobowe z Państwa Danymi Osobowymi, są one traktowane jako dane osobowe tak długo, jak pozostają połączone.

PRZEJRZYSTOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I GROMADZENIE DANYCH

Wyznajemy zasadę przejrzystości w odniesieniu do tego, jakie Dane Osobowe przetwarzamy i w jakim celu. Dużą wagę przykładamy również do ochrony Państwa Danych Osobowych. Na żądanie udostępniamy klientom dodatkowe informacje na temat przetwarzania i chronienia przez nas Państwa Danych Osobowych.

Dane Osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego dostępnego na stronie. Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na wypełniony formularz.

Zawartość strony internetowej można przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.

ZGODA

Gdy jest to praktycznie możliwe lub wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa zgodę przed przystąpieniem do gromadzenia lub wykorzystywania Państwa Danych Osobowych. Prośba o Państwa zgodę będzie wyraźna oraz konkretna i będzie zawierać uzasadnienie, na podstawie którego będą Państwo mogli podjąć decyzję. Nie będziemy nigdy zakładać Państwa zgody, lecz będziemy dążyć do tego, by mieli Państwo możliwość jej jasnego wyrażenia. Państwa zgoda jest dobrowolna i może zawsze zostać wycofana, na przykład poprzez rezygnację z określonej usługi albo poprzez skontaktowanie się z Administratorem pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody, korzystanie z usług lub ich części może być niemożliwe.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

W przypadku większości działań związanych z przetwarzaniem możecie Państwo przerwać wykorzystywanie przez nas Państwa Danych Osobowych poprzez zaktualizowanie swoich preferencji, rezygnację z określonej usługi, wycofanie swojej zgody na przetwarzanie poprzez skontaktowanie się z Administratorem pod adresem wskazanym poniżej w punkcie „Informacje i dostęp” lub w inny podany przez nas sposób. Jednakże, o ile z obowiązującego prawa nie wynika inaczej, nie możecie Państwo generalnie wycofać się z przetwarzania Państwa Danych Osobowych:

  • Które realizujemy w celu przesyłania Państwu ważnych powiadomień, takich jak zmiany naszych warunków i zasad;
  • Które realizujemy w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

PRZETRZYMYWANIE

Państwa Dane Osobowe będziemy przetrzymywać jedynie tak długo, jak to będzie konieczne dla realizacji celów opisanych w niniejszej polityce lub celów, o których zostali Państwo poinformowani w inny sposób. Oznacza to, że po wyrażeniu przez Państwa zgody na Przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych, będziemy przetrzymywać Państwa dane, dopóki będzie trwać nasza relacja z Państwem jako klientem lub do momentu wycofania Państwa zgody. Nawet jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy przetrzymywać pewne Dane Osobowe przez okres wymagany do wypełnienia przez nas naszych obowiązków prawnych i obrony naszych praw w sporach prawnych. Jeśli nie uzyskamy Państwa zgody na Przetwarzanie, Dane Osobowe będą przetrzymywane jedynie przez tak długi okres, na jaki zezwala prawo.

JAKOŚĆ DANYCH

W ramach przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych dążymy do tego, by były one poprawne i aktualne. Będziemy starać się kasować lub korygować Dane Osobowe, które są niepoprawne lub niepełne. Więcej informacji na temat Państwa prawa do zapewnienia poprawności przechowywanych przez nas Państwa Danych Osobowych podano poniżej w punkcie „Informacje i dostęp”.

INFORMACJE I DOSTĘP

Możemy przekazywać Państwu określone informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przy gromadzeniu lub rejestrowaniu takich danych. Mają Państwo prawo zażądać (i) kopii przechowywanych przez nas Państwa Danych Osobowych, (ii) poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, które Państwa zdaniem są błędne oraz (iii) usunięcia Państwa Danych Osobowych oraz ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych w pewnych okolicznościach. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa Danych Osobowych oraz otrzymać Państwa Dane Osobowe, które nam Państwo udostępnili, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, i zlecić ich przekazanie innemu Administratorowi.

Wnioski należy przesyłać na adres podany na końcu niniejszego dokumentu. Państwa wnioski będą załatwiane szybko i we właściwy sposób. Jeśli obowiązujące prawo przewiduje pobranie opłaty administracyjnej za rozpatrzenie Państwa wniosku (wniosków), Administrator może naliczyć taką opłatę. Ponadto mogą mieć Państwo możliwość uzyskania dostępu do przeglądu pewnych Danych Osobowych, które Państwo udostępnili bezpośrednio Dealerowi i które są przez nią przechowywane oraz skorygowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz wszelkimi innymi nielegalnymi formami Przetwarzania.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

PRZETWARZANIE DANYCH W NASZYM IMIENIU

Ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do pracowników naszej firmy, którzy muszą wykorzystywać te informacje do ich przetwarzania w naszym imieniu i którzy są zobowiązani umową do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych. Dążymy do wybierania takich opcji usług Przetwarzania, które najlepiej zabezpieczają integralność Państwa Danych Osobowych względem osób trzecich.

MARKETING

Nie będziemy sprzedawać ani handlować Państwa Danymi Osobowymi z osobami trzecimi, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę. Nie będziemy udostępniać Państwa Danych Osobowych osobom trzecim dla ich celów marketingowych, chyba że uzyskaliśmy Państwa zgodę na takie ujawnienie. Jeśli wyrazili Państwo taką zgodę, ale chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od osoby trzeciej, prosimy skontaktować się bezpośrednio z tą osobą.